PERM: صدور گواهی کار

PERM (برنامه الکترونیکی مدیریت بررسی) یک سیستم پردازش الکترونیکی برای ثبت درخواست های صدور گواهی کار برای اشتغال مبتنی بر گرین کارت است.

تحت سیستم PERM ، درخواست های صدور گواهی کار به صورت الکترونیکی و به طور مستقیم توسط وزارت کار ایالات متحده کار (DOL) ثبت می شود. کلیه مشاغلی که برای EB3 توسط شرکت ما انجام می شوند  برای تائیدیه کار از طریق سیستم PERM انجام میشوند.

برخی از مزایای PERM این است که به کاغذ بازی کمتری نیاز دارد  بسیار سریعتر است زیرا در مقایسه با سیستم کاغذی (RIR) تشکیل پرونده الکترونیکی زمان جمع آوری اسناد و غیره را کاهش می دهد.

صدور گواهی کار

صدور گواهی کار

کارفرما باید در وزارت کار ثبت نام کند

 • هر کارفرما باید با به طور مستقیم در وزات کار به صورت آنلاین ثبت نام کند : plc.doleta.gov
  • فرم و اطلاعات را به صورت آنلاین تکمیل کند
  • کارفرمایان مدارک لازم را همراه با درخواست PERM ارائه نمی کنند اما باید این مدارک را به مدت 5 سال به منظور بازرسی نگهداری کنند .
 • پس از ثبت نام، DOL یا اداره کار امریکا اطلاعات ثبت نام کارفرما از طریق ایمیل ، از جمله یک شناسه کاربری، رمز عبور و پین ارسال خواهد کرد .
 • پس از ثبت نام، کارفرما می تواند یک حساب فرعی برای وکیل خود ایجاد کند.

الزامات

الف . دستمزد متداول (Prevailing Wage)

 • پیش از درخواست PERM نیاز است که کارفرمایان تعیین دستمزد متداول را از SWA یعنی آژانس ایالتی نیروی کار بدست آورند .. کارفرمایان باید 100٪ دستمزد متداول را برای این شغل بپردازند .
 • درخواست صدور گواهی کار باید در مدت اعتبار تعیین دستمزد متداول ثبت شود. به طور کلی تعیین دستمزد متداول ممکن است به مدت 90 روز تا 1 سال از تاریخ تعیین معتبر باشد.

ب . الزامات حکم شغل:

 • الزامات شغلی باید حداقل نیازهای واقعی کارفرما را نشان دهند و این که الزامات یک رابطه معقول و منطقی برای این شغل را دارند و برای انجام کار به شیوه ای معقول ضروری هستند.
 • الزامات زبان خارجی باید با توجیه مبتنی بر ضرورت کسب و کار همراه باشد.
 • کارفرما نباید کارگرانی را با آموزش و یا سابقه کمتر شغل های قابل مقایسه استخدام کند.
 • شغل یا موقعیت قابل مقایسه به معنای عملکرد شغلی و یا موقعیت مستلزم وظایف کاری مشابه دربیش از 50 درصد زمان است .
 • ممکن است لازم باشد کارفرمایان برای اثبات این که آنها کارگرانی با آموزش و یا سابقه کاری کمتر برای شغل های قابل مقایسه استخدام نکرده اند را برای توصیف موقعیت های شغلی، درصد زمان صرف شده در وظایف مختلف، نمودارهای سازمانی، و سوابق حقوق و دستمزد به منظور مستند سازی ارائه دهند.

پر کردن پیش نیاز استخدام برای شغل های تخصصی

 • حکم شغلی قرار داده شده همراه با SWA به مدت 30 روز
 • دو (2) آگهی های چاپ یکشنبه باید در یک روزنامه کثیرالنتشار در منطقه جغرافیایی محل پیشنهادی اشتغال بین 30 و 180 روز قبل از ثبت درخواست قرار داده شود.
  • باید نام کامل کارفرما در تبلیغ نشان داده شود.
  • باید متقاضیان این فرصت شغلی از آگهی مطلع شوند.
  • یک عنوان شغلی توصیفی.
  • شناسایی سایت شغل مورد نیاز است.
 • کارفرمایان ممکن است یک آگهی مجله ملی را جایگزین آگهی یکشنبه روزنامه کنند جائی که موقعیت شغلی به تجربه و / یا یک مدرک پیشرفته نیاز دارد .
 • سه مرحله استخدام اضافی مورد نیاز کارفرمایانی است که ممکن است مدارک هر 3 نوع زیر از فعالیت های استخدام را ارسال کنند :
  • نمایشگاه های شغلی
  • تبلیغات وب سایت اشتغال
  • وب سایت جستجوی کار
  • استخدام در محوطه باز
  • سازمان های حرفه ای یا تجاری
  • شرکت های کاریابی خصوصی
  • برنامه ارجاع کارمند همراه با انگیزه
  • شرکت های کاریابی در فضای باز
  • روزنامه های محلی و قومی
  • تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
 • قبل از پر کردن شرایط استخدام برای تقاضانامه ها برای مشاغل برنامه A، معلمان کالج یا دانشگاه، و گله داری درخواست ندهید.
 • گزارش نتایج استخدام باید شامل:
  • شرح مراحل استخدام های انجام شده و نتایج به دست آمده
  • تعداد استخدام ها
  • تعداد کارگران آمریکایی رد شده، دسته بندی شده دلایل قانونی شغلی برای رد
 • کارگر آمریکایی قادر و واجد شرایط فرصت شغلی است اگر کارگر می تواند مهارت های لازم برای انجام وظایف درگیر در این شغل را در طول یک دوره معقول بر روی آموزش کار را کسب کند .
 • DOL ممکن است استخدام نظارت شده را برای هر برنامه در هر زمان مناسب دستور دهد
 • یک تبلیغ باید در یک روزنامه کثیرالنتشار به مدت 3 روز متوالی قرار داده شود ، که یکی از آنها باید یک یکشنبه باشد.
 • DOL ممکن است نیازمند یک تبلیغ جایگزین قرار داده شده در یک نشریه حرفه ای، تجاری، و یا قومی باشد.
 • ممکن است در برخی موارد گزارش تفصیلی استخدام مورد نیاز باشد.

نگهداری اسناد : کارفرما باید مطالب استخدامی و نتایج آن را به مدت 5 سال حفظ کنند.

تاثیر اخراج : اگر کارفرما هر اخراجی در اشتغال های حمایت شده یا شغلی مرتبط در ظرف شش ماه قبل از تشکیل پرونده داشته است ، کارفرما باید مستند کند که با تمام کارکنان بیکار و اخراجی تماس گرفته و آنها را در نظر گرفته است.

تصمیم گیری های PERM

 • افسر صدور گواهینامه (CO) در DOL ممکن است نیاز به حسابرسی را تأیید یا رد کند؛ بعد از حسابرسی،ممکن است افسر صدور گواهینامه به استخدام تحت نظارت دستور دهد ( توصیه شده توسط افسر صدور گواهینامه به جای SWA )
 • هیچ معیار در ترتیب دستور بازرسی و یا برای دستور استخدام تحت نظارت وجود ندارد و برخی درخواست ها به طور تصادفی برای بازرسی انتخاب می شوند.
 • زمان مورد انتظار تصمیم گیری ها 45 تا 60 روز است.